• OZ Akadémia mentálnych algoritmov (OZAMA) 

    OZAMA je zamerané najmä na vzdelávanie a osobný rozvoj detí, mládeže a seniorov.
    Cieľom združenia je vytváranie priestoru pre organizovanie vzdelávacích, kultúrnych, športových, poradenských a iných aktivít (akou je aj program NUMERIKA). Tieto aktivity napomáhajú osobnému rozvoju detí a vedú ich k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.

    Cieľom združenia je vytvárať aktivity v oblastiach:

    • združovať členov v súlade s cieľmi združenia,

    • realizovať tréningové aktivity vrátane rozvoja moderných a alternatívnych spôsobov vzdelávania,

    • organizovať vzdelávacie aktivity, projekty, tréningy, školenia, semináre, konferencie, pracovné skupiny, poradenstvo, konzultácie v súlade s cieľmi a činnosťou združenia,

    • implementovať poznatky z vedy, výskumu a vývoja do praxe.

     

    Ciele združenia sú napĺňané najmä týmito formami:

    • realizácia informačných, vzdelávacích, kultúrno-spoločenských kurzov, podujatí, seminárov a konferencií, 
    • rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu obyvateľstva, podpora plnohodnotného životného štýlu,
    • vytváranie podmienok pre šírenie osvety v oblasti intelektuálneho a osobnostného rozvoja,
    • vytváranie podmienok v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu,
    • spolupráca so štátnymi i neštátnymi inštitúciami v SR i  v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.

     

    Viac informácií sa dozviete na našej facebookovej stránke www.facebook.com/mentalnyvykon.