• Občianske združenie Akadémia mentálnych algoritmov (OZ AMA) 

   sa zameriava na vzdelávanie a osobný rozvoj detí a mládeže. Cieľom združenia je vytváranie priestoru pre organizovanie vzdelávacích, kultúrnych, športových, poradenských a iných aktivít, ktoré napomáhajú najmä osobnému rozvoju detí a vedú ich k plnohodnotnému      a tvorivému spôsobu života.

    

   Cieľom združenia je vytvárať aktivity v oblastiach:

   • združovať členov v súlade s cieľmi združenia,
   • realizovať tréningové aktivity vrátane rozvoja moderných a alternatívnych spôsobov vzdelávania,
   • organizovať vzdelávacie aktivity, projekty, tréningy, školenia, semináre, konferencie, pracovné skupiny, poradenstvo, konzultácie
    v súlade s cieľmi a činnosťou združenia,
   • implementovať poznatky z vedy, výskumu a vývoja do praxe.

    

    

   Ciele združenia sú napĺňané najmä týmito formami:

   • realizácia informačných, vzdelávacích, kultúrno-spoločenských kurzov, podujatí, seminárov a konferencií, 
   • rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu obyvateľstva, podpora plnohodnotného životného štýlu,
   • vytváranie podmienok pre šírenie osvety v oblasti intelektuálneho a osobnostného rozvoja,
   • vytváranie podmienok v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu,
   • spolupráca so štátnymi i neštátnymi inštitúciami v SR i  v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.