• Spracovateľské činnosti

   • Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

    Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.

    Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

    Účelom spracúvania Vašich osobných údajov a osobných údajov Vašich detí je vytvorenie podmienok pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania, a to v súlade a v rozsahu príslušných právnych predpisov.

    Mzdy a personalistika

    Účel spracúvania osobných údajov Akadémiou mentálnych algoritmov – vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov a pracovníkov pôsobiacich u zamestnávateľa, ktorý je prevádzkovateľom, v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom vzťahu (napr. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dobrovoľnícka činnosť)

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času - meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, bankový účet fyzickej osoby, rodinný stav, vzdelanie, prax, číslo občianskeho preukazu, podpis, základná mzda, osobné ohodnotenie, pracovné a funkčné zaradenie, deň začiatku pracovnej činnosti, platové zaradenie, miesto výkonu práce, mailová adresa, telefónne číslo, údaje pre štatistiku, názov zdravotnej poisťovne, údaje zo zmluvy doplnkovej dôchodkovej sporiteľne,  údaje sporiteľ SDS, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, stupeň invalidity, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, ročný úhrn vyplateného dôchodku, spôsobilosť na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Akadémiou mentálnych algoritmov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v Akadémii mentálnych algoritmov – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa, uchádzači o zamestnanie, rodinní príslušníci zamestnancov prevádzkovateľa, dobrovoľníci.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, daňový úrad, exekútori, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zástupcovia zamestnancov, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni – 10 rokov

    Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni – 10 rokov

    Plnenie daňových povinností – 10 rokov

    Plnenie povinností v súvislosti s exekučným konaním – 10 rokov

    Evidencie dochádzky a dovoleniek – 5 rokov

    Mzdová politika zamestnávateľa – 70 rokov

    Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s pracovnoprávnym alebo obdobným vzťahom – 70 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – Nariadenia Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov, Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.


    Účtovné doklady

    Účel spracúvania osobných údajov Akadémiou mentálnych algoritmov – spracúvanie objednávok, došlých a odoslaných faktúr, styk s bankami, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov Akadémiou mentálnych algoritmov - titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, EČV, podpis, číslo bankového účtu prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Akadémiou mentálnych algoritmov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v Akadémii mentálnych algoritmov – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa, dobrovoľníci, spolupracujúce subjekty prevádzkovateľa (napr. dodávatelia resp. subdodávatelia).

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v Akadémii mentálnych algoritmov – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Knihy faktúr – 10 rokov

    Zoznam pohľadávok a záväzkov – 10 rokov

    Faktúry  – 10 rokov

    Pokladničná agenda – 10 rokov

    Účtovné doklady – 10 rokov

    Bankové výpisy  – 10 rokov

    Hlavné účtovné knihy – 20 rokov

    Účtovné závierky – 20 rokov

    Účtovné výkazy – 20 rokov

    Daňové priznania – 20 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v Akadémii mentálnych algoritmov – Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

    BOZP, PZS, PO

    Účel spracúvania osobných údajov Akadémiou mentálnych algoritmov – plnenie povinností prevádzkovateľa, ako zamestnávateľa, ktoré súvisia s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom, v rámci ktorých dochádza k poskytovaniu odborných a poradenských služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany a podpory zdravia pri práci, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov Akadémie mentálnych algoritmov – titul, meno, priezvisko, bydlisko, sídlo, podpis, špecializácia, odbor, prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Akadémie mentálnych algoritmov – zdravotný stav.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – zamestnanci prevádzkovateľa, poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, bezpečnostní technici, technici požiarnej ochrany.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v Akadémii mentálnych algoritmov – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Evidencia pracovných úrazov – 5 rokov

    Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia – 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

    Dokumentácia školení a preškolení z oblasti BOZP – 5 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v Akadémii mentálnych algoritmov – čl. 9 bod 2. písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a  overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 45/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
     

    Evidencia uchádzačov o zamestnanie

    Účel spracúvania osobných údajov Akadémiou mentálnych algoritmov – vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov Akadémie mentálnych algoritmov – titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o prijatie do zamestnania.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Akadémiiementálnych algoritmov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v Akadémii mentálnych algoritmov – fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie u prevádzkovateľa.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v Akadémii mentálnych algoritmov – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Žiadosti o prijatie do zamestnanie a odpovede na žiadosti  – 5 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v Akadémii mentálnych algoritmov – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     

    Kniha návštev

    Účel spracúvania osobných údajov Akadémiou mentálnych algoritmov – identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov Akadémie mentálnych algoritmov – meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu/služobného preukazu, čas príchodu a odchodu, podpis.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v Akadémii mentálnych algoritmov – fyzické osoby, ktorá vstupuje do priestorov prevádzkovateľa za účelom jej návštevy.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v Akadémii mentálnych algoritmov – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Kniha návštev  – 1 rok

    Právny základ spracúvania osobných údajov v Akadémii mentálnych algoritmov – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
     

    Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (papierová a elektronická podoba)

    Účel spracúvania osobných údajov Akadémiou mentálnych algoritmov – evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty (žiadosti, sťažnosti, podnety, listy a pod.) v listinnej, ako aj v elektronickej podobe.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov Akadémiou mentálnych algoritmov – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo účtu, podpis, zaručený elektronický podpis a iné údaje, ktoré môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odchádzajúcej pošty.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Akadémiou mentálnych algoritmov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v Akadémii mentálnych algoritmov – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odosielanej pošty.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v Akadémii mentálnych algoritmov – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Korešpondencia  – 3 roky

    Právny základ spracúvania osobných údajov v Akadémii mentálnych algoritmov – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
     

    Evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom

    Účel spracúvania osobných údajov Akadémiou mentálnych algoritmov – evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom, ktorým je centrum voľného času.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov Akadémiiou mentálnych algoritmov – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti, a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy uzatvorenej prevádzkovateľom, ktorým je centrum voľného času.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Akadémiou mentálnych algoritmov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v Akadémii mentálnych algoritmov – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú obsahom uzatvorenej zmluvy.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v Akadémii mentálnych algoritmov – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Právne zastupovanie  – 10 rokov

    Úverové zmluvy – 5 rokov po skončení platnosti

    Majetkovo – právne zmluvy – 50 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v cAkadémii mentálnych algoritmov – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
     

    Evidencia návštevníkov

    Účel spracúvania osobných údajov Akadémiou mentálnych algoritmov – evidencia návštevníkov centra voľného času.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov Akadémiou mentálnych algoritmov – meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť,  údaje o zákonnom zástupcovi, telefónne číslo, rok školskej dochádzky, fotografia a iné v zmysle školského zákona.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb – maloletí, ktorí navštevujú Akadémiu mentálnych algoritmov, zákonní zástupcovia maloletých, ktorí navštevujú Akadémiu mentálnych algoritmov, iné fyzické osoby do 30 rokov, ktoré navštevujú Akadémiu mentálnych algoritmov.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia, zriaďovateľ, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v Akadémii mentálnych algoritmov – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Evidencia dochádzky  – 3 roky

    Záujmové útvary a krúžky – 5 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v Akadémii mentálnych algoritmov – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
     

    Evidencia dočasne pridelených zamestnancov

    Účel spracúvania osobných údajov centrom voľného času – evidencia dočasne pridelených zamestnancov, ktorých zamestnávateľom je centrum voľného času ako prevádzkovateľ.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis a pod.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – dočasne pridelení zamestnanci centra voľného času, zamestnávatelia, užívateľskí zamestnávatelia.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Evidencia dovoleniek  – 3 roky

    Dochádzka a evidencia pracovného času – 5 rokov

    Evidencia dočasne pridelených zamestnancov – 5 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 29 zákona č. 280/2013 Z. z. - úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 58, § 58a a § 58b, § 252l, § 152, § 115, § 99, § 57 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ust. § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     

    Knižnica

    Účel spracúvania osobných údajov centrom voľného času – poskytovanie knižnično – informačných služieb z vlastného knižničného fondu, sprístupňovanie vonkajších informačných zdrojov so zameraním na potreby výchovy a vzdelávania a poslanie a charakter organizácie, evidencia používateľov knižnice (čitateľov).

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – meno, priezvisko, titul, podpis, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo dokladu totožnosti.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – zamestnanci prevádzkovateľa, registrovaní čitatelia knižnice.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Evidencia členstva  – 5 rokov po ukončení členstva

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení.

     

    Časopis

    Účel spracúvania osobných údajov centrom voľného času – propagácia kultúrnych, športových a iných podujatí organizovaných centrom voľného času alebo uskutočňujúcich sa v centre voľného času, oznamovanie dôležitých udalostí návštevníkom centra voľného času a propagácia centra voľného času.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, vek, bydlisko, vzdelanie, profesia/povolanie, fotografia tváre a iné.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v časopise.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Korešpondencia  – 3 roky

    Časopis – 5 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ust. § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník, ust. § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     

    Fotografie a videá

    Účel spracúvania osobných údajov centrom voľného času – vytvorenie obrazu za účelom jeho prenesenia na papier či iné médium.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – charakteristické znaky, ktoré tvoria fyzickú identitu človeka ako jedinečnej ľudskej bytosti a iné údaje bližšie špecifikujúce fyzickú osobu vyobrazenú na fotografii.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – fyzické osoby, ktoré sú vyobrazené na fotografiách príp. na audiovizuálnom zázname (video).

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Vyhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy – 5 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník.

     

    Žiadosti podľa zákona o slobode informácií

    Účel spracúvania osobných údajov centrom voľného času – evidencia a vybavovanie žiadosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktoré prijíma a vybavuje centrum voľného času.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – meno, priezvisko, titul, bydlisko, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje dotknutej osoby sprístupnené povinnou osobou na základe zákona o slobode informácií, predchádzajúceho písomného súhlasu alebo zistené, alebo poskytnuté v priebehu konania.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – fyzické osoby – žiadatelia, dotknuté osoby, povinné osoby v zmysle ust. § 9 zákona o slobode informácií.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, okresný úrad, iný správny orgán, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Evidencia a vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií  – 5 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

     

    Evidencia prianí a sťažností

    Účel spracúvania osobných údajov centrom voľného času – evidencia prianí a sťažností v centre voľného času.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – meno, priezvisko, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, názov a sídlo právnickej osoby, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum doručenia a zaevidovania, registratúrna značka.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – fyzická osoba – sťažovateľ, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností, fyzická osoba, voči ktorej sťažnosť smeruje.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústavný súd SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Evidencia prianí a sťažností  – 10 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.

     

    Podujatia

    Účel spracúvania osobných údajov centrom voľného času – evidencia fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na podujatí organizovanom centrom voľného času alebo uskutočňujúcim sa v centre voľného času.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia, telefónne číslo.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – organizátori podujatia, účastníci podujatia.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecný a mestský úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Evidencia účastníkov podujatia  – 3 roky

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových a turistických podujatí, zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, zákon č. 96/1991 Zb. o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí.

     

    Verejné obstarávanie

    Účel spracúvania osobných údajov centrom voľného času – realizácia verejných obstarávaní.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje, číslo účtu, podpis, osobné údaje na certifikátoch a diplomoch.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby, zástupcovia právnických osôb účastných na verejnom obstarávaní.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad, orgány činné v trestnom konaní, všeobecné súdy, Európska komisia, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    účasť na výberových konaniach, verejných obstarávaniach a súťažiach  – 10 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


    Správa registratúry

    Účel spracúvania osobných údajov centrom voľného času – správa registratúrnych záznamov, tvorba registratúrnych poriadkov a plánov, vytriedenie a usporiadanie registratúrneho strediska.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – titul, meno, priezvisko, podpis, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné údaje podľa osobitného predpisu.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v registratúre.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská pošta a.s., Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Registratúrny denník – 10 rokov

    Vyraďovacie konanie – 10 rokov

    Preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska – 5 rokov

    Evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska – 5 rokov

    Evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov – 5 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, výnos Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúry a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     

    Školenia, kurzy a iné vzdelávacie stretnutia

    Účel spracúvania osobných údajov centrom voľného času – poskytovanie vzdelávacích aktivít vo forme školenia alebo kurzu.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia,  podpis, číslo účtu.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – účastníci školenia alebo kurzu, školitelia.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Školenia a kurzy – 5 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     

    Dochádzkový systém elektronický

    Účel spracúvania osobných údajov centrom voľného času – evidencia zamestnancov, kontrola dochádzky, podklad pre písomnosti priamo súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom zamestnancov.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – meno, priezvisko, titul, údaje o odpracovanom čase, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých prekážkach v práci na strane zamestnanca, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, začiatok a koniec pracovného času, prestávky v práci, informácia o absolvovaní služobnej cesty, informácia o čerpanej dovolenke.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – zamestnanci prevádzkovateľa.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Úrad vlády SR, spoločnosti poskytujúce prevádzkovateľovi elektronický dochádzkový systém, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Evidencia dochádzky – 5 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

     

    Kontrolný mechanizmus zamestnanca

    Účel spracúvania osobných údajov centrom voľného času – monitorovanie zamestnancov prevádzkovateľa, ktorým je centrum voľného času, na pracovisku.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, prechodný pobyt, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, lokalizačné údaje.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – zamestnanci prevádzkovateľa.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    monitorovanie zamestnancov na pracovisku v zmysle § 13 ods. 4 Zákonníka práce – 2 roky

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – ust. § 13 ods. 4 a 7 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ust. § 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

     

    Agenda zodpovednej osoby

    Účel spracúvania osobných údajov – vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov - meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefónne číslo, e-mail a podpis.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva ako dotknuté osoby.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov– neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Žiadosť dotknutej osoby – 1 rok od vybavenia žiadosti.

    Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. c) v spojení s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

     

    Evidencia vstupov do areálu prevádzkovateľa

    Účel spracúvania osobných údajov centrom voľného času – evidencia fyzických osôb a motorových vozidiel, ktoré vstupujú do areálu prevádzkovateľa.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – meno, priezvisko, titul, podpis, štátna poznávacia značka vozidla, čas vstupu do areálu, dôvod vstupu do areálu.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – fyzické osoby, ktoré vstupujú do areálu prevádzkovateľa.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Evidencia vstupov do areálu – 1 rok

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 473/2005 Z. z o súkromnej bezpečnosti na vývoj, výrobu, predaj, projektovanie, montáž, údržbu, revíziu a opravu zariadení určených na sledovanie pohybu osôb.

     

    Prax žiakov a študentov

    Účel spracúvania osobných údajov centrom voľného času – evidencia žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí vykonávajú odbornú prax.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, e-mailová adresa, študijný ročník/semester.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – žiaci a študenti vykonávajúci odbornú prax.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Evidencia žiakov resp. študentov – 10 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     

    Petície

    Účel spracúvania osobných údajov centrom voľného času – evidencia a vybavovanie petícií.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis fyzickej osoby, meno, priezvisko, adresa pobytu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, jej podpis, e-mailová adresa, zaručený elektronický podpis.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – osoba podporujúca petíciu, členovia petičného výboru.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    Evidencia petícií – 5 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR.

     

    Oznamovanie protispoločenskej činnosti (whistleblowing)

    Účel spracúvania osobných údajov centrom voľného času – vedenie evidencie podnetov a ich prešetrovanie podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – meno, priezvisko, titul, podpis, adresa trvalého pobytu oznamovateľa podnetu, telefónne číslo, e-mailová adresa, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania podnetu.

    Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov centrom voľného času – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

    Kategórie dotknutých osôb v centre voľného času – fyzické osoby – oznamovateľ podnetu a prešetrovaná osoba, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na preverenie a vybavenie podnetu.

    Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej správy a iné osoby v rámci poskytovanej súčinnosti, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

    Cezhraničný prenos osobných údajov v centre voľného času – neuskutočňuje sa.

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov

    vedenie evidencie podnetov a ich prešetrovanie podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 5 rokov

    Právny základ spracúvania osobných údajov v centre voľného času – zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.